دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : عطاء اله   ابطحی

پست الکترونیکی : a-abtahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مدیریت رسانه ای

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت رسانه

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/04/08

عطاء اله ابطحی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : مربی

^